List of Projects for Spring 2017

Project presentations will be held on Friday, May 12 in EMS E250 and E237.

EMS E250 Presentatons

Team 2
8:00 $-$ 9:50AM
Wireless Charging System
Dianlin Huang, Chenshuo Wu, Shilun Liu, Pengcheng Jiang
Team 4
10:00 $-$ 11:50AM
Bluetooth Smart U-Scale
Ibrahim Aljudaibi, Sam Kagel, Nikhil Prakash, Daniel Smith, Joe Trindal
Best Project Award Fall 2016
12:10 $-$ 12:25PM
Air Quality Monitor System
Nicholas Didier, Aaron Mosher, Xiong Vue, Michael Willhite, Fue Xiong
Picture 1, Picture 2, Picture 3,
Team 6
12:30 $-$ 2:20PM
GE Cable Stress Test System
Colin Putnam, Blake Watzke, Stephen Penn, David Marx, Liyu Xiao
Team 7
2:30 $-$ 4:20PM
Automatic Shower System
Yuda Han, Corey Tomasik, Cody Crotty, Yi Ren, Shaoshu Xu, Alex Marrero
4:30 6:20PM Team 10
4:30 $-$ 6:20PM
Solar Tracking Power System
Xinye Xu, Jing Chen, Jacob Alward, Ruishuang Zhong, Timothy Sentz, Jingduo Fan

EMS E237 Presentatons

Team 8
8:00 $-$ 9:50AM
Bluetooth Locker
Qiming Huang, Wenkai Han, She Wang, Shiyi Zhou, Shuo Shuang, Likai Liu
Team 5
10:00 $-$ 11:50AM
SHIELD Stairwell Emergency System
Hussein Alfares, Andrew Hoeft, Paul McKinster, Hsin-Chen Tsai, Junyan Hu
Best Project Award Fall 2016
12:10 $-$ 12:25PM
Air Quality Monitor System
Nicholas Didier, Aaron Mosher, Xiong Vue, Michael Willhite, Fue Xiong
Picture 1, Picture 2, Picture 3,
Team 1
12:30 $-$ 2:20PM
Wireless Home Weather Station
Tim Strandt, Mark Vygoder, Guangyang Zhou, Da Chen, Joe Justus
Team 3
2:30 $-$ 4:20PM
Automatic Guitar Tuner
Nathan Sturm, Matthew Frank, Danny Xiong, Jixiang Zhang, Matthew Makowski, Keyu Cheng
Team 2
4:30 $-$ 6:20PM
Cat Feeder
Chenghuab Vue, Ruoyu Chen, Jiaqi Li, Shuran Zhao, Shuaiyu Bu, Tuan Dong
Team 9
4:30 $-$ 6:20PM
Texting Intrusion Detection System
Kyle Schmidt, Yipei Wang, Jingmin Dan, Yuchen Pan, Du Kim

Archives
Presentations for Fall 2016
Presentations for Spring 2016
Presentations for Fall 2015
Presentations for Spring 2015


Last Modified: May 11, 2017